staff

PSI's Professionals

PSI คือใคร

Psychological Services International (PSI) เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับคนทั่วไป โดยมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา (Counselor) ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านจิตวิทยาโดยตรงมาให้การปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาในการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิตทุกด้าน ไม่ว่าคุณหรือครอบครัวจะประสบปัญหากับเรื่องความเครียด ความวิตกกังวล การพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ/หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวคุณ คุณสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้

การให้การปรึกษาคืออะไร

การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการเดินร่วมทางระหว่างผู้ให้การปรึกษาที่ได้รับการฝึกฝนกับผู้ที่เข้ารับการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้ารับการปรึกษานั้นมองเห็นปัญหาและส่งเสริมทักษะให้สามารถคลี่คลายปัญหา กำหนดเป้าหมายและตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า

หัวข้อที่ PSI ให้การปรึกษา

ปัญหาความสัมพันธ์/ความขัดแย้ง                          ปัญหาชีวิตคู่และครอบครัว

ความเครียด                                                      การดูแลลูก

อาการซึมเศร้า                                                  การจัดการกับความโกรธ

อาการวิตกกังวล                                                การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ

การวางแผนและตั้งเป้าหมายในชีวิต                       ปัญหาการติดสิ่งเสพติด

การเข้ารับบริการ

การเข้าพบผู้ให้การปรึกษาสามารถทำได้โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

โดยโทรศัพท์ขอนัดหมายได้ที่โทร

086-7565877 และ 081-7540955

 

ดร. เสาวณีย์ นพปราชญ์ (บิ๊ก)

Registered Psychologist (Singapore), SRP Registration Number 1703017

ดร.บิ๊ก เป็นนักจิตวิทยาให้การปรึกษา ดร.บิ๊กให้การปรึกษาและบำบัดทางจิตวิทยากับทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้เกียรติและคำนึงถึง ความแตกต่างของบุคคล ทั้งในแง่ของ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา และวัฒนธรรม

ดร.บิ๊กเกิดและโตในกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสใช้ชีวิตและทำงานในองค์กรภาคธุรกิจ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย ดิฉันจึงให้ความสำคัญกับ "ความเป็นปัจเจกของบุคคล หรือ คุณค่าในแต่ละบุคคล" และยังคำนึงถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละครอบครัวไปด้วยพร้อม กัน

นอกเหนือจากการให้การปรึกษาและบำบัดทางจิตวิทยาแล้ว ดร.บิ๊กยังให้บริการ การปรึกษาในแง่กลยุทธ์ขององค์กร โดยจัดให้มี Strategic Workshop เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรอีกด้วย

ชวัลพัชร์ รัตนภิญโญพงษ์ (จิ๊ด)

Registered and Board Certified Art Therapist (ATR-BC)

จิ๊ดเป็นที่ปรึกษาและนักบำบัดทางด้านศิลปะบำบัดที่ได้รับการรับรองจาก ART THERAPY CREDENTIALS BOARD (ATCB,USA) จิ๊ดให้การบำบัดโดยการสนทนาและ/หรือผ่านกระบวนการศิลปะสำหรับบุคคลและกลุ่ม รวมทั้งผู้สูงอายุ จิ๊ดเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า, ความวิตกกังวล, การท้อแท้จากการสูญเสีย, การจัดการความเครียด, ความสมดุลย์ระหว่างชีวิตและการงานและการวางเป้าหมายชีวิตและการงานอาชีพ นอกจากนี้จิ๊ดยังมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยจัดการกับความหดหู่และความวิตกกังวลในช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

นอกจากนี้ จิ๊ดยังมีบริการการบำบัดให้ตั้งแต่เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาภาวะบกพร่องทางสติปัญญา, โรคสมาธิสั้น, ความผิดปกติทางอารมณ์ และทั้งครอบครัวโดยยึดตัวเด็กเป็นหลัก การบำบัดประเภทนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มพูนพลวัตในครอบครัว อันได้แก่การมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้น

จิ๊ดสามารถให้การบริการทั้งภาษาไทยและอังกฤษในทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์